หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลอุ้มผาง จังหวัดตาก ค่ะ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการบริการสุขภาพอนามัย เพื่อพัฒนาการของเด็กและคุณภาพที่ดีของแม่

สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ลดปัญหาการใช้ความรุนแรง การแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิได้รับรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

สนับสนุนรณรงค์ให้ครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจสามารถดูแลผู้สูงอายุตลอดจนให้ได้รับบริการฟื้นฟู

ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการธุรกิจเอกชนและสถานศึกษาทุกระดับจัด กิจกรรมการเล่นกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างเพียงพอ

สนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทย ผสมผสานในระบบสาธารณสุข โดยพัฒนาองค์กรความรู้ด้านภูมิปัญญา

พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัย เช่น การสร้างสวนสาธารณะ การจัดให้มีที่ออกกำลังกาย การลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงและบังคับการใช้เทศบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับที่เอื้อต่อสุขภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

ลดปริมาณขยะมูลฝอย และกากของเสียจากชุมชน และส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม

จัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ตั้งแต่การเก็บ การขนส่ง การกำจัดอย่างถูกวิธี

จัดให้มีการจัดระบบน้ำเสีย

ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย และขยะมูลฝอย

รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมจิตสำนึก ให้แก่ประชาชน องค์กร

ให้ตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติ

จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม สนับสนุนให้มีการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากธรรมชาติ

จัดให้มีการฝึกอบรมโดยนำเอาเยาวชน นักเรียนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้รู้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน
แนวทางการพัฒนา

สนับสนุนการจัดเครือข่ายในการเรียนรู้ โดยการพัฒนาในความร่วมมือระหว่างชุมชน วัด โรงเรียน เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมให้ทันสมัยสามารถเชื่อมโยง ระหว่างชุมชนกับเทศบาลได้

ส่งเสริมและสนับสนุนการระดมพลังจากทุกส่วนในสังคม เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้

สนับสนุนชนบทบทบาทเอกชน องค์กรประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารของเทศบาล

ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมตัวของชุมชน ในเรื่องสิทธิและหน้าที่บทบาทของชุมชนรวมทั้ง เสริมสร้างทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารจัดการองค์กร การสร้างจิตสำนึกในการรักชุมชน การบำรุงรักษาสาธารณสมบัติ และศิลปวัฒนธรรม

สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของชุมชนโดยความสมัครใจ ที่ไม่มีการชี้นำจากภาครัฐ

ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นใช้ความรู้ และศักยภาพที่มีอยู่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เช่น การส่งเสริมการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม การฝึกอบรมผู้นำอาสาสมัคร

สนับสนุนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในการบริการของเทศบาลเพิ่มขึ้น

สนับสนุนให้มีการดำรงรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ในกระบวนการแสดงความคิดเห็น การเลือกตัวแทนหรือผู้นำ ตลอดจนการเลือกตั้งที่สุจริตทุกระดับ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการบริการประชาชน
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงานของเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์เสริมสร้างความพร้อมให้ รองรับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนกลาง

พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคคลากรในการปฏิบัติหน้าที่

พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการประชาชน

ปรับปรุงและแก้ไขเทศบัญญัติ กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชน การจัดเวทีประชาคม

จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ประชาชนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง และชุมชน

พัฒนาระบบป้องกันปราบปรามสาธารณภัย และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชนและพนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ติดตาม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล โดยปรับปรุงเทศบัญญัติอัตราภาษีธรรมเนียม
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์ : 055-561-018-9
โทรสาร : 055-561-613
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-202-2211
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลอุ้มผาง
จำนวนผู้เข้าชม 7,115,699 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10