หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลอุ้มผาง จังหวัดตาก ค่ะ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.อุ้มผาง
  " น้ำใส ไฟสว่าง หนทางดี
ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต "
 
  พันธกิจหลักของการพัฒนาเทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
 
การพัฒนาและส่งเสริมให้เทศบาลตำบลอุ้มผางเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีอาชีพหลักและอาชีพเสริม มีรายได้ เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
 
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนในการพึ่งตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
พัฒนาและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการศึกษา การกีฬา การนันทนาการของตนเอง
 
การให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เช่น คนชรา ผู้พิการ เด็กยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์
 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้เทศบาลได้มาตรฐานและเพียงพอ

จัดระบบจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะชุมชน

กำหนดแนวทางการพัฒนาที่ดินและการพัฒนาเมือง

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้มีความเหมาะสม และขยายการบริการให้เข้าถึงชุมชน

ส่งเสริมและปรับปรุงแหล่งน้ำสะอาด สาธารณะให้สะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภค

จัดให้มีสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่ว่าง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนและยกรายได้ของประชาชน
แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมา แม้จะประสบผลสำเร็จในภาพรวมของการขยายตัว แต่ผลการพัฒนาได้ก่อให้เกิด ปัญหา การไม่สมดุลในการพัฒนาเมืองกับชนบท มีความเหลื่อมล้ำรายได้ ความเสื่อมของทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ ของชุมชนท้องถิ่นหรือไม่สามารถพึ่งตนเองได้ การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมือง ปัญหายาเสพติด ปัญหา เรื่องโรคเอดส์ปัญหาอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อ การพัฒนาในระยะยาว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียน ได้รับบริการเตรียมความพร้อมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

จัดให้มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็น ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ ตลอดจนนำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้

ส่งเสริมการศึกษาให้ทางเลือกหลากหลายตามความเหมาะสม ทั้งในระบบและนอกระบบ

สนับสนุนให้ครูและชุมชนร่วมกำหนด และปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นความเป็นสากล และอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย

สนับสนุนให้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการค้นคว้าวิจัย

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ดูงาน ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมขวัญกำลังใจในการทำงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา

สนับสนุนการกระจายอำนาจการศึกษา เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท ในการบริหารจัดการทางด้านการศึกษา

สนับสนุนการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ โดยการพัฒนาระหว่างบ้าน วัด ชุมชน โรงเรียน เทศบาล
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์ : 055-561613 หรือ 055-561018
โทรสาร : 055-561-613
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-202-2211
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลอุ้มผาง
จำนวนผู้เข้าชม 14,375,588 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10