คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
ไฟฟ้า ( 43 )
30.07%
ประปา ( 45 )
31.47%
การคมนาคม ( 33 )
23.08%
การบริการในเทศบาล ( 22 )
15.38%