หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลอุ้มผาง จังหวัดตาก ค่ะ
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
 
LPA ปี พ.ศ.2566
42. มีการดำเนินการตามข้อทักท้วงของหน่วยที่ตรวจสอบและดำเนินการแจ้งให้ทราบครบทุกเรื่อง (ด้านงบประมาณ/พัสดุ/การเบิกจ่ายเงิน/การจัดเก็บรายได้)
ข้อ URL คำอธิบาย
1. ข้อทักท้วงและการดำเนินการตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
หน่วยที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ถนน ทางเดิน และทางเท้า
43. ร้อยละของการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ ต่อเติมถนน ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายงานผลการตรวจสอบถนนประจำปี
ข้อ URL คำอธิบาย
1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจำนวนถนนทุกสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อทราบจำนวนถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แผนการตรวจสอบถนนประจำปี โดยจัดลำดับการตรวจสอบตามความจำเป็นที่ปรากฏข้อสั่งการของผู้บริหารลงนามรับทราบผลการตรวจสอบและสั่งการ
3. ผลการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนน ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม
44. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข้อ URL คำอธิบาย
1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจำนวน ถนนทุกสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
2. หลักฐานการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ทถ.1 , ทถ.3 , ทถ.4 , ทถ.5)
45. ร้อยละของความยาวถนนลาดยาง/คอนกรีต ต่อความยาวของถนนทั้งหมดในความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
ข้อ URL คำอธิบาย
1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน
2. รายงานประจำปีเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนลาดยาง (เป็นการลาดยางทุกประเภท)/คอนกรีต
3. ภาพถ่าย
46. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
1. เอกสารหลักฐานการสำรวจฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
2. เอกสารรายงานฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
3. แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานหรือการวิเคราะห์หรือ การพัฒนาท้องถิ่น
2. ไฟฟ้าสาธารณะ
47. ร้อยละของถนนทุกสายอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่างๆ และสามารถใช้งานได้
ข้อ URL คำอธิบาย
1. ข้อมูลถนนสายหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แบบแปลนหรือแผนผังการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือสุ่มดูข้อมูลตามจุดเสี่ยง
3. หนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
4. ภาพถ่าย
3. น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
48. การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกระบบประปา
ข้อ URL คำอธิบาย
1. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย
2. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานน้ำอุปโภคบริโภค จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
3. ผลดำเนินการสืบเนื่องจากการตรวจสอบ
4. ภาพถ่าย
49. ร้อยละของครัวเรือนที่มีปริมาณน้ำประปา ใช้เพียงพอต่อความต้องการ
ข้อ URL คำอธิบาย
1. สรุปผลการแบบสอบถามตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
2. รูปถ่ายหลักฐานการทอดแบบสำรวจ
หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
หน่วยย่อยที่ 1 การศึกษา
50. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ข้อ URL คำอธิบาย
1. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละระดับ
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้
3. เอกสารการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาแต่ละระดับ กรณี สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีผลการบันทึกข้อมูลและประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
4. กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
5. ผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
51. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ หรือจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
1. หลักสูตรสถานศึกษา/แผนการจัดการเรียนรู้ (ใช้พิจารณาการดำเนินการ ข้อ 1, 2 และ 3)
2. เกียรติบัตร (ใช้ประกอบการพิจารณา การดำเนินการ ข้อ 1 และ 5)
3. แบบรายงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นปลูกผักรักษ์โลก (ใช้ประกอบการพิจารณา การดำเนินการ ข้อ 1)
4. คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือสั่งการ (ใช้ประกอบการพิจารณาการดำเนินการ ข้อ 4)
5. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ (ใช้ประกอบการพิจารณาการดำเนินการ ข้อ 1 - 5)
6. ภาพถ่าย/มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ (ใช้ประกอบการพิจารณาการดำเนินการ ข้อ 1 - 5)
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์ : 055-561613 หรือ 055-561018
โทรสาร : 055-561-613
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-202-2211
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลอุ้มผาง
จำนวนผู้เข้าชม 16,200,634 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10