หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลอุ้มผาง จังหวัดตาก ค่ะ
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
 
LPA ปี พ.ศ.2563
 
172. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
  1. บันทึก/รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
  2. แบบบันทึกข้อมูล หรือ รายงานด้านน้ำเสียตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
  3. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของ อปท. โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
173. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด และการจัดการ น้ำเสียในหมู่บ้าน/ชุมชน
  1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  2. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
  3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
  4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
174. จำนวนกิจกรรมเพื่อดำเนินการฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกเหนือไปจากการให้ความรู้
  1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  2. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
  3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
  4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
  หน่วยที่ 6 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
  หน่วยย่อยที่ 3 ขยะ
175. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น และ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น
  2. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น
  3. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
176. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ที่ดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
  ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  2. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
  3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
  4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
177. มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) หรือเครือข่ายอาสาสมัครอื่น เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย
  1. เอกสารแสดงหลักฐานการจัดตั้งกลุ่ม/เครือข่าย
  2. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
178. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย
  1. ฐานข้อมูลขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน
  2. ตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ มฝ.1 มฝ.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
179. ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีจุดรวมขยะอันตรายชุมชน เมื่อคำนวณเปรียบเทียบกับร้อยละจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. รายงานข้อมูลจุดรวมขยะอันตรายหมู่บ้าน/ชุมชน
  2. ภาพถ่าย
180. หมู่บ้าน/ชุมชน ที่สามารถเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบภายใน อปท. เทียบกับ จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมดภายใน อปท.
181. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการ ขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. รายงานผลการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้
  2. จำนวนผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้
  3. ภาพถ่าย
  4. ให้สุ่มตรวจแหล่งเรียนรู้จริงอย่างน้อย 1 แห่ง
 
<< หน้าแรก...     14      15      16      17     (18)     19      20   
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์ : 055-561-018-9
โทรสาร : 055-561-613
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-202-2211
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลอุ้มผาง
จำนวนผู้เข้าชม 7,115,237 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10