หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลอุ้มผาง จังหวัดตาก ค่ะ
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
 
LPA ปี พ.ศ.2563
 
122. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
  1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
  3. ภาพถ่าย
  4. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
123. มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและเป็นไปตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กำหนด
  1. สถานที่ตั้งของที่อ่านหนังสือ
  2. ภาพถ่าย / สภาพการใช้งาน
  3. เอกสารและภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
  4. แผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
  5. แผนงาน/โครงการ กิจกรรมรณรงค์ฯ
  6. คำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ
124. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการเพื่อให้ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กในสังกัดจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และ ที่มีการปรับปรุง/หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
  1. หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม
  2. หลักฐานการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
  3. แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยหรือหนังสือรับรองของผู้อำนวยการ/หัวหน้าสถานศึกษาว่า ครู/ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/ประสบการณ์ปฐมวัย
125. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการเพื่อให้ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กในสังกัดดำเนินการจัดการเรียนรู้/จัดประสบการณ์ปฐมวัยให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย
  1. หลักฐานการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
  2. หลักฐานส่งครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนา ฯลฯ
126. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม หรือโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรจัดการเรียนรู้ ตามความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจของผู้เรียน
  1. หลักสูตรสถานศึกษา
  2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
  3. ภาพถ่าย
  4. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
127. โรงเรียนในสังกัดมีการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม
  1. ข้อมูลนักเรียน
  2. ข้อมูลการสนับสนุนอุปกรณ์ การเรียนหรืออุปกรณ์อื่น
  3. หลักฐานการบรรจุ/จ้าง/คำสั่ง แต่งตั้ง ครูสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
  4. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/โรงเรียนในสังกัดมีนโยบาย รับ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ฯลฯ
128. สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการตาม วัยของนักเรียน
  1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
  2. เอกสารที่แสดงว่ามีการดำเนินการตามกิจกรรม
  3. เอกสาร/หลักฐานแสดงการมีมาตรการ
  4. ภาพถ่าย
129. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
  1. บันทึกการขออนุญาตไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หรือหลักฐานอื่นที่เข้าร่วมการฝึกอบรม
  2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
  3. แผนการติดตาม/รายงานผลการติดตามที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
  4. รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) รายงานการตรวจสอบรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษาที่ผู้รับผิดชอบ
  5. เสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงเห็นว่ารายงานฯ (SAR) ได้รับการตรวจสอบจากต้นสังกัด
  หน่วยที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  หน่วยย่อยที่ 2 สาธารณสุข
130. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน
  1. แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนงานสาธารณสุข
  2. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของ อปท. โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
  3. กิจกรรมที่ อปท. จัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
  4. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
  5. รายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ
131. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนใน การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
  1. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
  2. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของ อปท. โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
  3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่ จัดกิจกรรม
  4. รายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ
 
<< หน้าแรก...     9      10      11      12     (13)     14      15      16      17     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์ : 055-561613 หรือ 055-561018
โทรสาร : 055-561-613
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-202-2211
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลอุ้มผาง
จำนวนผู้เข้าชม 7,555,181 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10