หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลอุ้มผาง จังหวัดตาก ค่ะ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - คณะผู้บริหารทางการเมือง
    - หัวหน้าส่วนราชการ
    - สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่ ไฟล์แนบ
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไฟล์แนบ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
    - วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ไฟล์แนบ
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - ข้อมูลติดต่อเทศบาลตำบลอุ้มผาง
    - แผนที่ดาวเทียม
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ไฟล์แนบ
    - พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ไฟล์แนบ
    พรบ./พรก.
    - พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฏีกา
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    - เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไฟล์แนบ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไฟล์แนบ
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ประชาสัมพันธ์จากกองคลัง เทศบาลตำบลอุ้มผาง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้ายประจำปี 2565 ไฟล์แนบ
    - ประชาสัมพันธ์เจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดตาก ใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy )
    - ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอุ้มผาง เรื่อง ขายตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของเทศบาลตำบลอุ้มผาง ไฟล์แนบ
    - ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
    - รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1) ไฟล์แนบ
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
    - Social network มีปุ่มป๊อบอัพเฟสบุ๊คสำนักงานเทศบาลตำบลอุ้มผาง อยู่บนมุมขวามือของเว็บไซด์
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
    - แผนดำเนินงาน ไฟล์แนบ
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไฟล์แนบ
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ไฟล์แนบ
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - คู่มือการปฏิบัติงาน (กองคลัง) ไฟล์แนบ
    - คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ไฟล์แนบ
    - คู่มือการปฏิบัติงาน (กองช่าง ) ไฟล์แนบ
    - คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (งานผู้สูงอายุ) ไฟล์แนบ
    - คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไฟล์แนบ
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    - คู่มือประชาชน ไฟล์แนบ
    - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (กองคลัง) ไฟล์แนบ
    - คู่มือปฏิบัติงาน งานกิจการประปาเทศบาลตาบลอุ้มผาง ไฟล์แนบ
    - คู่มือปฏิบัติงาน กองช่างเทศบาลตาบลอุ้มผาง
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เทศบาลตำบลอุ้มผาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ
    - สถิติการให้บริการประชาชนกองคลัง ไฟล์แนบ
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    - รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บริการกิจการประปา ไฟล์แนบ
    - รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บริการกองคลัง ไฟล์แนบ
  o17 E-Service
    - E-Service
    - คำร้องจากประชาชน ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - เทศบัญญัติ ไฟล์แนบ
    - แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไฟล์แนบ
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - รายงาน การรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไฟล์แนบ
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    - ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไฟล์แนบ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    - ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ชุดดับเพลิง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อมร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ไฟล์แนบ
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    - ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ชุดดับเพลิง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ
    ประกาศจากระบบ e-GP
    - การประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    - รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2564 ไฟล์แนบ
    - เดือนพฤศจิกายน 2564 ไฟล์แนบ
    - เดือนธันวาคม 2564 ไฟล์แนบ
    - เดือนมกราคม 2565 ไฟล์แนบ
    - เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ไฟล์แนบ
    - เดือนมีนาคม 2565 ไฟล์แนบ
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.) ไฟล์แนบ
    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - แผนพัฒนาบุคลากร ของ เทศบาลตำบลอุ้มผาง ไฟล์แนบ
    - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 ไฟล์แนบ
    - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลอุ้มผาง (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไฟล์แนบ
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการ ไฟล์แนบ
    - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคัดเลือกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 ไฟล์แนบ
    - ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต ไฟล์แนบ
    - การปรับปรุงแก้ไข หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไฟล์แนบ
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    - การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ไฟล์แนบ
    - ตารางการเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ของ นางรัตนาวดี ดีแก้ว ตำแหน่งครู ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุ้มผาง สังกัดเทศบาลตำบลอุ้มผาง ไฟล์แนบ
    - ตรารางเข้ารับการอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ของ นางจำเริญ คำมามูล ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุ้มผาง สังกัดเทศบาลตำบลอุ้มผาง ไฟล์แนบ
    - ตารางการเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ของ นางสาววรรณวิลัย คำวันนา ตำแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุ้มผาง สังกัดเทศบาลตำบลอุ้มผาง ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ไฟล์แนบ
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลอุ้มผาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 (ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ไฟล์แนบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    กระดานสนทนา (Webboard)
    - กระดานสนทนา
    - ประชาชนเข้ามาทราบถาม เรื่อง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ว่าง)ไหม
  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    - การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2567
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
    - เทศบาลตำบลอุ้มผาง ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดตาก ใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) เพื่อเป็นปลูกฝังค่านิยมในการปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลอุ้มผาง จึงประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกันค่ะ ไฟล์แนบ
  o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    - แนวทางการบริหารงานและมอบนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลอุ้มผาง ไฟล์แนบ
 
  (1)     2   
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์ : 055-561613 หรือ 055-561018
โทรสาร : 055-561-613
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-202-2211
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลอุ้มผาง
จำนวนผู้เข้าชม 12,378,809 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10