หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลอุ้มผาง จังหวัดตาก ค่ะ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2563
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้างหน่วยงาน
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร ไฟล์แนบ
  o3. อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไฟล์แนบ
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
  o9 Social network
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี ไฟล์แนบ
    - แผนการดำเนินงาน
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไฟล์แนบ
    - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ไฟล์แนบ
    - รอบ1ตุลาคม62-ธันวาคม62 ไฟล์แนบ
    - รอบ2มกราคม63-มีนาคม63 ไฟล์แนบ
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    - คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม ไฟล์แนบ
    - ขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ (แจ้งเกิด) สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุ้มผาง ไฟล์แนบ
    - คู่มือการปฏิบัติงาน กิจการประปา ไฟล์แนบ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ งานสวัสดิการสังคม ไฟล์แนบ
    - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รวมทุกทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน ไฟล์แนบ
    - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กิจการประา ไฟล์แนบ
    - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองคลัง ไฟล์แนบ
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เทศบาลตำบลอุ้มผาง
    - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกิจการประปา ไฟล์แนบ
    - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองคลัง ไฟล์แนบ
  o17 E-Service
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - รวมแผนการใช้จ่ายทุกกอง
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
    - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไฟล์แนบ
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไฟล์แนบ
    - https://www.umphang.go.th/dnm_file/project/26661652_center.pdf
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ไฟล์แนบ
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.) ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี เทศบาลตาบลอุ้มผาง ปีงบประมาณ 2561 - 2563 ไฟล์แนบ
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - มาตราฐานการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร2560 ไฟล์แนบ
    - มาตราฐานการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร2561 ไฟล์แนบ
    - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ไฟล์แนบ
    - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ไฟล์แนบ
    - หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษ และหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับ ไฟล์แนบ
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ
    - คู่มือปฎิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ไฟล์แนบ
    - ช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ รองเรียน
    - เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ไฟล์แนบ
    - แผนการปฎิบัติการปราบปรามการทุจริต ไฟล์แนบ
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - ช่องทางแจ้งเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ไฟล์แนบ
    - ช่องทาง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ / ร้องเรียนการทุจริต ไฟล์แนบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    เว็บบอร์ด
  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    กิจการสภา
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ไฟล์แนบ
  o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ไฟล์แนบ
  o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไฟล์แนบ
    - รายงานผลการควบคุมภายใน ไฟล์แนบ
    - แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลต าบลอุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไฟล์แนบ
 
  (1)     2   
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์ : 055-561-018-9
โทรสาร : 055-561-613
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-5226
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลอุ้มผาง
จำนวนผู้เข้าชม 5,976,439 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10