หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลอุ้มผาง จังหวัดตาก ค่ะ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.umphang.go.th/home https://www.umphang.go.th/orgc... -แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
-แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก
กองศูนย์ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.umphang.go.th/boar... https://www.umphang.go.th/staf... https://www.umphang.go.th/staf... แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และ
ผู้ดำรงแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารสูงสุด
(2) รองผู้บริหารสูงสุด
แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.umphang.go.th/proj... https://www.umphang.go.th/proj... แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.umphang.go.th/visi... https://www.umphang.go.th/proj... แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(2) เป้าหมาย
(3) ตัวชี้วัด
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีพ.ศ. 2566
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.umphang.go.th/cont... แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail
(4) แผนที่ตั้ง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.umphang.go.th/proj... https://www.umphang.go.th/proj... https://www.umphang.go.th/proj... https://www.umphang.go.th/proj... https://www.umphang.go.th/proj... https://www.umphang.go.th/proj... แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.umphang.go.th/news... แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน
เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.umphang.go.th/home https://www.umphang.go.th/webb... แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot
o9 Social Network https://www.facebook.com/profi... แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.umphang.go.th/home https://www.umphang.go.th/webs... แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.umphang.go.th/proj... https://www.umphang.go.th/proj... แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
1โครงการหรือกิจกรรม
2 งบประมาณที่ใช้
3 ระยะเวลาในการดำเนินการ
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีพ.ศ. 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.umphang.go.th/proj... แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
ในข้อ o11
มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
1 ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
2 รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2566
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.umphang.go.th/proj... https://www.umphang.go.th/proj... https://www.umphang.go.th/proj... แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
1 ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3 ปัญหา/อุปสรรค
4 ข้อเสนอแนะ
เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.umphang.go.th/proj... https://www.umphang.go.th/proj... แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.umphang.go.th/home https://www.umphang.go.th/proj... https://www.umphang.go.th/proj... แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติอย่างน้อยประกอบด้วย
บริการหรือภารกิจใด
กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.umphang.go.th/proj... แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2566
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.umphang.go.th/proj... แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2565
o18 E-Service https://docs.google.com/forms/... แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทาง
มายังหน่วยงาน
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.umphang.go.th/proj... แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีพ.ศ. 2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.umphang.go.th/news... แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีพ.ศ. 2566
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.umphang.go.th/proj... แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีพ.ศ. 2566
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.umphang.go.th/proj... แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.umphang.go.th/home https://www.umphang.go.th/proj... https://www.umphang.go.th/proj... นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
ป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปีพ.ศ. 2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.umphang.go.th/proj... นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปีพ.ศ. 2566
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.umphang.go.th/proj... แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปีพ.ศ. 2566
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.umphang.go.th/proj... แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
   ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย
การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.umphang.go.th/proj... แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
ส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดำเนินการ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.umphang.go.th/cont... แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ
หน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.umphang.go.th/proj... แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน
มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างน้อยประกอบด้วย
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.umphang.go.th/home... https://www.umphang.go.th/proj... https://www.umphang.go.th/proj... แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน
มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
ผลจากการมีส่วนร่วม
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.umphang.go.th/news... เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน
จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผล
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เป็นการประกาศสำหรับปีพ.ศ. 2566
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.umphang.go.th/home https://www.umphang.go.th/proj... https://www.umphang.go.th/proj... แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม
ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือ
มอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. 2566
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.umphang.go.th/news... แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปีพ.ศ. 2566
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.umphang.go.th/proj... แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. 2566
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.umphang.go.th/home https://www.umphang.go.th/proj... https://www.umphang.go.th/proj... เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. 2566
 
  (1)     2   
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์ : 055-561613 หรือ 055-561018
โทรสาร : 055-561-613
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-202-2211
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลอุ้มผาง
จำนวนผู้เข้าชม 14,375,424 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10