หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลอุ้มผาง จังหวัดตาก ค่ะ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.umphang.go.th/orgc... -แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
-แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก
กองศูนย์ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.umphang.go.th/boar... แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และ
ผู้ดำรงแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารสูงสุด
(2) รองผู้บริหารสูงสุด
แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.umphang.go.th/proj... แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.umphang.go.th/cont... แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail
(4) แผนที่ตั้ง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.umphang.go.th/news... https://www.umphang.go.th/home แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน
เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2567
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.umphang.go.th/cont... https://www.facebook.com/profi... https://www.umphang.go.th/webb... แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.umphang.go.th/visi... https://www.umphang.go.th/proj... แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(2) เป้าหมาย
(3) ตัวชี้วัด
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีพ.ศ. 2567
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.umphang.go.th/proj... แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
1 ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3 ปัญหา/อุปสรรค
4 ข้อเสนอแนะ
เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2566
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ https://www.umphang.go.th/proj... แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ https://www.umphang.go.th/serv... แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ https://www.umphang.go.th/proj... แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2566
o13 E-Service https://www.umphang.go.th/home https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทาง
มายังหน่วยงาน
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.umphang.go.th/proj... 1. นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ไม่สามารถใช้ตอบได้**
2. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้องระบุระยะเวลาบังคับใช้ที่ชัดเจน อาจเป็นแผนระยะยาวที่คลอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ก็ได้
3. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีแต่เนื้อหาในเชิงพรรณนาแต่ไม่มีรายละเอียดตามองค์ประกอบ ไม่สามารถใช้ตอบได้
4. โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุว่า ไม่ใช้งบประมาณ ห้ามเว้นว่าง หรือไม่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ
5. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ไม่ปรากฎรายละเอียดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่สามารถใช้ตอบได้
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.umphang.go.th/proj... https://www.umphang.go.th/proj... https://www.umphang.go.th/proj... 1. โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุว่า ไม่ใช้งบประมาณ ห้ามเว้นว่าง หรือไม่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ
2. องค์ประกอบข้อมูลในส่วน ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
- วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาเรื่องนั้น ๆ
- หากระบุหัวข้อรวมเป็น ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในเนื้อหารายงานจะต้องปรากฎให้เห็นชัดเจนทั้งปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
- หากไม่มีปัญหา/อุปสรรค หรือ ไม่มีข้อเสนอแนะ ให้ระบุว่า ไม่มี หรือ - ห้ามตัดหัวข้อทิ้ง หรือเว้นว่าง
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.umphang.go.th/proj...
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.umphang.go.th/news... 1. การประกาศเจตนารมณ์จะต้องทาการประกาศฯ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการและลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันขององค์กรนั้น ๆ
2. กรณีที่ใช้ภาพโปสเตอร์ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy มาตอบเพียงอย่างเดียวจะไม่ได้คะแนนในข้อนี้
3. ประกาศฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ควร มีเนื้อหาสอดคล้องกัน (ฉบับแปล)
4. การประกาศฯ ให้ประกาศใหม่ทุกปีงบประมาณ (ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม)
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
  (1)     2   
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์ : 055-561613 หรือ 055-561018
โทรสาร : 055-561-613
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-202-2211
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลอุ้มผาง
จำนวนผู้เข้าชม 16,200,714 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10