หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน

สำนักงาน เทศบาลตำบลอุ้มผาง
ดาบตำรวจสมพร บุญคง
นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง

วิสัยทัศน์ ทต.อุ้มผาง
"อุ้มผางเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมอาชีพและการศึกษา
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และรักษาธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม"

คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลอุ้มผาง

น้ำตก ทีลอซู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.อุ้มผาง
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
1
2
3
4
5
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลอุ้มผาง จังหวัดตาก ค่ะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ดาบตำรวจสมพร บุญคง
นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
         
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง การก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม [ 23 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 89 
เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง การก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ [ 23 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 112 
   
 
   
 
กำหนดคุณลักษณะ เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอน [ 6 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 64 
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล [ 6 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 56 
   
 
   
 


จ้างจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมต [ 6 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ควา [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้อซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง จำนวน 6 จุด โด [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อพร้อมติดตั้งวงจรปิดระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อน้ำยาพ่นกำจัดแมลงวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]ซื้อเสื้อกีฬา ลูกฟุตบอล และถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน [ 26 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2562 ]ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัฑณ์งานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มผาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มผาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดย [ 13 มี.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ [ 12 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมลำเหมืองเพื่อส่งน้ำทำการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]ซื้อถ้วยรางวัลและอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวช [ 28 ก.พ. 2562 ]ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ซ่อมแซมลำเหมืองเพื่อส่งน้ำทำการเกษตร โ [ 28 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]

   
   
 
 
 
 
กิจการสภา
   
วีดิทัศน์
   
 


-ทดสอบ ระบบ กิจการสภา- [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
   

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
         
 
   
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2745  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว2741  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2744 [เอกสารแนบ] [เอกสารอ้างอิง]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12164-12239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2715 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12240-12314 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2721 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2319  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2720  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.5/ว2710  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา กศ. มท 0816.5/ว2709  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว2690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สน.คท. มท 0808.4/ว2698  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4091  [ 11 ก.ค. 2562 ]
   
 
   
   
 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 68 
ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการสอบแข่งขัยคนเก่งในระดับประเทศตามโครงการแข่งขันคนเก่ง [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
ด่วนที่สุด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ งวดที่ ๖/๒๕๖๒ [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
เปลี่ยนแปลงรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. INFO งวดที่ 3 /2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด ขอส่งรายชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นต้นสังกัด [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 169 
ด่วนที่สุด การเร่งรัดติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปี 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 85 
แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโีรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพ [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
ด่วนที่สุด แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ กรณีการระบาดของศัตรูพืช [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน\"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 61 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.,ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน ๙) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
   
 
   
   
 
ทต.อุ้มผาง -ทดสอบ ระบบ กิจการสภา- [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง -ทดสอบ ระบบ VDO วีดิทัศน์- [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่กลอง ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.อุ้มผาง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งกระเชาะ กิจกรรมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1) [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งกระเชาะ กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและต้นเงิน [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งกระเชาะ อบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.มหาวัน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (งานก่อสรัาง) [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.มหาวัน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ท [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.รวมไทยพัฒนา ขอแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่กาษา คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่กาษา [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่กาษา การประชุม พิจารณาแผนงานโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน โรคชิคุนกุนยา กองทุนหลักประกันสุ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่กาษา D - Day รณรงค์การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคชิคุนกุนย [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
   
 
   
 
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
   
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การคมนาคม
  การบริการในเทศบาล
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
แจ้งปรับหน้าเว็บ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0  
ขอถังขยะเพิ่มทุกประเภท ที่ตลาดสดชั่วอุ้มผางค่ะ (8 พ.ค. 2561)    อ่าน 406  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (26 ม.ค. 2559)    อ่าน 651  ตอบ 0  
   
 
 

ผลิตภัณฑ์

ดูทั้งหมด

ผ้ากะเหรี่ยง

น้ำตกทีลอซู

สถานที่สำคัญ

ดูทั้งหมด
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
แผนที่ดาวเทียม
Google Eartn
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
   
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สายตรงปลัด
โทร 055-561-018-9
ปลัดเทศบาลตำบลอุ้มผาง
ปลัดเทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์ : 055-561-018-9
โทรสาร : 055-561-613
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-5226
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลอุ้มผาง
จำนวนผู้เข้าชม 3,532,285 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10