หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน

สำนักงาน เทศบาลตำบลอุ้มผาง
ดาบตำรวจสมพร บุญคง
นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง

วิสัยทัศน์ ทต.อุ้มผาง
"อุ้มผางเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมอาชีพและการศึกษา
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และรักษาธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม"

คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลอุ้มผาง

น้ำตก ทีลอซู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.อุ้มผาง
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
1
2
3
4
5
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลอุ้มผาง จังหวัดตาก ค่ะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ดาบตำรวจสมพร บุญคง
นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
         
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเปฌนแอลฟัสตกคอนกรีต [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
การเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลาง การก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 27 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 45 
   
 
   
 
การเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลาง การก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 27 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 33 
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนก [ 9 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 41 
   
 
   
 


จ้างจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมต [ 6 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ควา [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้อซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง จำนวน 6 จุด โด [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อพร้อมติดตั้งวงจรปิดระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อน้ำยาพ่นกำจัดแมลงวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]ซื้อเสื้อกีฬา ลูกฟุตบอล และถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน [ 26 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2562 ]ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัฑณ์งานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มผาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มผาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดย [ 13 มี.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ [ 12 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมลำเหมืองเพื่อส่งน้ำทำการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]ซื้อถ้วยรางวัลและอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวช [ 28 ก.พ. 2562 ]ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ซ่อมแซมลำเหมืองเพื่อส่งน้ำทำการเกษตร โ [ 28 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]

   
   
 
 
 
 
กิจการสภา
   
วีดิทัศน์
   
 


-ทดสอบ ระบบ VDO วีดิทัศน์- [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 136 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
   

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
         
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 เม.ย. 2563 ]
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/1067  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1068  [ 3 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2032  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1061  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว1060  [ 3 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1992  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กสว. มท 0820.2/ว1053  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1049  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1051  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1043  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1041  [ 1 เม.ย. 2563 ]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว1030  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 กสว. มท 0820.2/ว1042  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว24  [ 1 เม.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1038  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5325-5329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1029  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1025 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1028  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. สน.คท. มท 0808.2/5352-5375 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) และไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5233-5308 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
   
 
   
   
 
ส่งสำเนารายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 3/2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 43 
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน  [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 32 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
แจ้งเวียนหนังสือราชการจำนวน ๘ ฉบับ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และแนวทางในการดำเนินการจัดหาพัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 34 
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (ไม่เรียกสำเนาเอกสาร ที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 33 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนโครงการเพื่อการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 117 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 57 
การสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พ.ศ. 2564 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 44 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
ด่วนที่สุด แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 57 
แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 38 
เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัวต์ และการจัดทำและประกาศใช้เทศบัญญัติข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 56 
ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 61 
   
 
   
   
 
ทต.ทุ่งหลวง ออกติดตามผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดตาก [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่กาษา การประชุมคณะทำงานคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.ขะเนจื้อ วันที่ 7 เมษายน 2563 งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด อบต. ได้ดำเนินการจัดส่งน้ำเพื่อการ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ยกกระบัตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านสองแควพัฒนา [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 โดยวิธีเ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วาเล่ย์ นำน้ำดื่มวอเลคนพิการมอบให้ จุดตรวจคัดกรองตามมาตราการป้องกันและระบาดของโรคติดเชื้ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ท้อ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.รวมไทยพัฒนา ข่าประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ท้อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.เชียงทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วน [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าสายลวด ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.วาเล่ย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองคนงานที่เข้า-ออกในตำบลวาเล่ย์ ที่เข้ามาทำงานในโครงการของอบต. [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่กุ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไรมาศที่่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63) [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
   
 
   
 
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
   
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การคมนาคม
  การบริการในเทศบาล
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
แจ้งปรับหน้าเว็บ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 107  ตอบ 0  
ขอถังขยะเพิ่มทุกประเภท ที่ตลาดสดชั่วอุ้มผางค่ะ (8 พ.ค. 2561)    อ่าน 504  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (26 ม.ค. 2559)    อ่าน 1057  ตอบ 0  
   
 
 

ผลิตภัณฑ์

ดูทั้งหมด

ผ้ากะเหรี่ยง

น้ำตกทีลอซู

สถานที่สำคัญ

ดูทั้งหมด
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
แผนที่ดาวเทียม
Google Eartn
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
   
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สายตรงปลัด
โทร 081-727-9182
นางนิรมล กะณะศิริ
รองปลัดเทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์ : 055-561-018-9
โทรสาร : 055-561-613
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-5226
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลอุ้มผาง
จำนวนผู้เข้าชม 4,375,531 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10