หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลอุ้มผาง จังหวัดตาก ค่ะ
ประวัติความเป็นมา  
 
 
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง ด้าการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน ด้านการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการจัดการ
 
ประวัติความเป็นมา
 
  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงปลอดภัย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และด้านการบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลตำบลอุ้มผาง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 0.6 ตารางกิโลเมตรหรือเนื้อที่ประมาณจำนวน 375 ไร่ มีหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง จำนวน 1 หมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 3 ชุมชน มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 1,647 คน แยกเป็นชายจำนวน 806 คน หญิงจำนวน 841 คน
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ตั้งอยู่เลขที่ 771 หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170 โทรศัพท์ 055-561018 กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตำบลอุ้มผางได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 32,300,000 บาท (งบประมาณปี พ.ศ. 2564 จำนวน 32,300,000) โดยแยกเป็นงบลงทุน จำนวน 2,488,200 บาท และงบประมาณ จำนวน 29,811,800 บาท เพื่อใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 10 แผนงาน ดังนี้ แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธาณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานงบกลาง
เทศบาลตำบลอุ้มผาง มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุ้มผาง และกิจการประปาเทศบาลตำบลอุ้มผาง ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละแห่ง หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่งจึงได้นำมาแสดงรวมไว้ในรายงานการเงินฉบับนี้
หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน
รายงานการเงินฉบับนี้จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รายการที่ปรากฎในรายงานการเงินฉบับนี้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 713 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรื่อง รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ
 
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง อยู่ในที่ราบหุบเขาที่มีความสูง จากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 500 เมตร บริเวณชุมชน จะถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทางตอนใต้ของชุมชน จะมีความแตกต่างระดับของพื้นที่มาก โดยจะลาดเขาไปจนถึงทางน้ำ หรือห้วยนาและห้วยอุ้มผาง
 
ที่ตั้ง
 
  เทศบาลตำบลอุ้มผาง มีพื้นที่ 0.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 336 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ของตำบลอุ้มผาง เทศบาลตำบล อุ้มผางตั้งอยู่ตามแนวถนน ราษฎรพัฒนา
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
อาณาเขต มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ บางส่วนของตำบล คือ
ทิศเหนือ จดทางหลวงหมายเลข 1090 (แม่สอด-อุ้มผาง)
ทิศใต้ จดห้วยนาและห้วยอุ้มผางฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันออก จดสนามบันและป่า
ทิศตะวันตก จดห้วยอุ้มผาง
 
ทางหลวงหมายเลข 1090 (แม่สอด-อุ้มผาง)
ห้วยอุ้มผาง

ม.1

ม.2

ม.3

ชุมชนแผ่นดินดอย

ชุมชนลอยฟ้า

ชุมชนร่วมพัฒนา
สนามบันและป่า
ห้วยนาและห้วยอุ้มผางฝั่งตะวันออก
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 1,733 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 868 คน คิดเป็นร้อยละ 50.09

หญิง  จำนวน 865 คน คิดเป็นร้อยละ 49.91
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 595 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 991.67 คน/ตารางกิโลเมตร
 
จำนวนประชากร
 
 
 
ประกอบไปด้วยกลุ่มชนที่หลากหลาย เผ่าพันธุ์ทั้งชาวไทยพื้นราบที่มาจากภาคต่าง ๆ ชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ ม้ง กะเหรี่ยง เย้า มูเซอ ลีซอ อาข่า และจีฮ่อ โดยมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ในท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย แมกไม้นานาชนิด
 
ประชากร
 
 
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
รวม 868 865 1,733 595
 
 
 
   
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์ : 055-561613 หรือ 055-561018
โทรสาร : 055-561-613
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-202-2211
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลอุ้มผาง
จำนวนผู้เข้าชม 14,375,476 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10