หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลอุ้มผาง จังหวัดตาก ค่ะ
บทบาทหน้าที่  
 
DUTY  
บทบาทหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาล
 
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล งานประชุมคณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานทะเบียนราษฏร์ และงานเลือกตั้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้การบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ภายในอาคารสำนักงาน
 
DUTY  
บทบาทหน้าที่
กองคลัง
 
มีหน้าที่ควบคุมดูและรับผิดชอบ การบริหารการเงินการคลัง ในด้านการรับจ่ายเงินของเทศบาล เช่นการจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ อาทิ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาตต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดโดยมีการจัดทำ และเก็บข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล รวมทั้งดูแลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณเพื่อพัฒนา ความเจริญให้แก่ท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ
 
DUTY  
บทบาทหน้าที่
กองช่าง
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับเรื่องการขออนุญาต ออกใบอนุญาตควบคุมการก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมรื้อ ถอนอาคาร ภายในเขตเทศบาลให้ถูกต้องตามกฎหมายและการผังเมือง งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม ออกแบบ และก่อสร้าง รวมทั้งงานสาธารณูปโภค ในการก่อสร้างบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ดูแลและจัดให้มี สวนสาธารณะสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน การติดตั้งบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ สัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล เป็นต้น
 
DUTY  
บทบาทหน้าที่
กองการศึกษา
 
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารการศึกษา และวิชาการให้การศึกษาแก่เด็กในเขตเทศบาล ทั้งในระดับก่อนวัยเรียน วัยบังคับที่อยู่ในเกณฑ์บังคับตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึง ระดับมัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานเกี่ยวกับศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนงานกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของเยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล
 
DUTY  
บทบาทหน้าที่
กองสาธารณสุขฯ
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แมลง พาหะนำโรค การป้องกันการติดยาเสพติดและสารเสพติด การควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายแกสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญ และมลภาวะ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาล และงานด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในเขตเทศบาล
 
DUTY  
บทบาทหน้าที่
กองกิจการประปา
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต และการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกัลการงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผน ปรับปรุงในข้อบกพร่องต่างๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีหัวหน้ากองการประปาเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างและรับผิด-ชอบในการปฏิบัติราชการของกองการประปา โดยกำหนดส่วนราชการในกองการประปาประกอบด้วยงานธุรการ งานผลิตและบริการ งานการเงินและบัญชีและพัสดุและทรัพย์สิน
 
 
   
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์ : 055-561613 หรือ 055-561018
โทรสาร : 055-561-613
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-202-2211
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลอุ้มผาง
จำนวนผู้เข้าชม 11,286,277 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10